Voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Essentie, 3311 GV Dordrecht. Versie 1.3, dd 06-12-16

Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen De Essentie en consumenten.

1.2

Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3

De Essentie is een bedrijf voor: de verkoop van artikelen zoals wierook, etherische oliën, huidverzorgingsproducten, voedingssupplementen en vitamines); praktijk voor alternatieve behandelingen; school voor Reiki.

1.4

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1

De overeenkomst tussen De Essentie en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van De Essentie, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van De Essentie aan de consument om een aanbod te doen.

 

Vaststelling van de prijs:

3.1

De tussen De Essentie en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2

Van de tussen De Essentie en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en De Essentie nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3

Indien tussen De Essentie en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object of een bepaalde (samengestelde) olie en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp/(samengestelde) olie gereed is, niet langer wenst dat De Essentie overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door De Essentie gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan De Essentie te voldoen.

 

Betalingsverplichtingen:

4.1

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 3 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door De Essentie aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van De Essentie over te gaan tot verrekening.

4.3

Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. De Essentie heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan De Essentie, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan De Essentie de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4

Indien de overeenkomst tussen De Essentie en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft De Essentie een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5

De Essentie is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. De Essentie dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is De Essentie, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1

De door De Essentie vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van De Essentie, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van De Essentie, niet toegestaan.

 

Leveringsverplichtingen:

6.1

Levering door De Essentie vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2

Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3

Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument De Essentie in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4

Indien De Essentie niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5

De Essentie is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6

Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal De Essentie gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. De Essentie dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is De Essentie, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

 

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1

Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van De Essentie kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant De Essentie niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2

Bij het in bewaring geven van een zaak zal De Essentie de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van De Essentie komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: breuk of beschadiging tijdens reparatie door toedoen van slechte kwaliteit van de zaak, breuk of beschadiging van de zaak door gebruik van slecht materiaal niet geleverd door De Essentie, inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3

Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4

De eigendom van een door De Essentie te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan De Essentie zijn voldaan.

7.5

De Essentie zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan De Essentie alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

 

Klachten, gebreken en garantie:

8.1

De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 3 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan De Essentie mede te delen.

8.2

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 3 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd (indien mogelijk met een afbeelding), aan De Essentie te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 3 dagen voor het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan De Essentie te worden meegedeeld.

8.3

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens De Essentie met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4

De consument dient De Essentie schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien De Essentie niet binnen 30 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op De Essentie te verhalen.

8.5

De Essentie garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.6

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a.     de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;

b.     normale slijtage;

c.     be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;

d.     de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e.     materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;

f.      materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7

Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Essentie tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

 

Forumkeuze en rechtskeuze:

9.1

Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van De Essentie zich bevindt.

9.2

Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.


Algemene voorwaarden, Consumenten, versie 1.2
Dordrecht, 07 januari 2016